Icon made by Freepik

Sérigraphie 14/15

1976

50x76cm

Icon made by Freepik
Icon made by Freepik