Icon made by Freepik

Sérigraphie 14/15

1976

50 x 76 cm

Icon made by Freepik
Icon made by Freepik