Icon made by Freepik

Lumiere bleue

1970

200 x 115 x 1500 cm

Collection de l'artiste

Icon made by Freepik
Icon made by Freepik