Icon made by Freepik

5 pieces aluminium

1978

Icon made by Freepik
Icon made by Freepik